Certificeringer

Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område, er således forbundets blåstempling og anbefaling af rideklubben.

Klubben skal recertificeres hvert andet år for at se om klubben stadig lever op til de krav der er.
 
Sikkerhedscertificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Sikkerhed", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:
 1. Klubben har en implementeret sikkerhedspolitik, der med udgangspunkt i DRFs anbefalinger angiver sikkerhedsregler for medlemmernes færden.
 2. Alle nye medlemmer modtager indenfor en uge en folder om klubbens sikkerhedsregler.
 3. Alle ryttere skal i henhold til sikkerhedsreglerne benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm under al ridning på klubbens faciliteter (med undtagelse af aktiviteterne voltigering og kørsel med heste, samt under deltagelse i højere dressurklasser jf. DRF’s konkurrencereglement).
 4. Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
 5. Klubben har inden for de sidste 2 år tilbudt deres medlemmer og ansatte DRF kurset "Sikkerhed ved ridning og omgang med heste" og sikret de ansattes deltagelse i et Førstehjælpskursus.
 6. Klubben tilbyder sine medlemmer undervisning og prøveaflæggelse i Intromærker samt Ryttermærke 1- 5.
 7. Klubbens ansatte er instrueret i brug af brandmateriel og bekendt med beredskabsplan for klubbens faciliteter ved brand.
 8. Klubbens baner er jævne og skridsikre, indendørsbanerne har fastbarriere på min. 120 cm og udendørs er der som minimum opsat dressurhegn. Alle klubbens gangarealer er oplyste og lettilgængelige for ryttere (og heste).
 9. Der er på klubbens areal hensigtsmæssigt og tilgængeligt placeret førstehjælpskasse til såvel rytter som hest.
 10. Klubbens ansatte undervisere er alle mindst 16 år. Hvis der undervises af personer under 18 år, skal der være en ansvarlig myndig leder til stede.

Organisationscertificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Organisation, kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:

 1. Klubben har en hjemmeside og en mailadresse. Hjemmesiden indeholder information om certificeringsordningen.
 2. Klubbens vedtægter og aktivitetsplan er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 3. Klubben har udarbejdet et organisationsdiagram eller plan over bestyrelse og udvalg, der kan findes på klubbens hjemmeside.
 4. Klubben har udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen samt funktions- og ansvarsbeskrivelser for bestyrelse, udvalg og ansatte. Forretningsorden og ansvarsbeskrivelser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 5. Klubbens bestyrelse afholder mindst 6 bestyrelsesmøder om året med min. 14 dages varsel og med dagsorden, hvor regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning er fast punkt. Beslutningsreferater fra møderne er tilgængelige på klubbens hjemmeside.
 6. Ejerforhold omkring klubbens faciliteter (f.eks. stald og ridehus) og driftsansvaret (f.eks. pensionærdrift og rideskoledrift) skal fremgå tydelige af klubbens hjemmeside og velkomstmateriale.
 7. Alle nye medlemmer modtager velkomstmateriale, hvoraf fremgår at de er medlem af en klub under DRF og hvad dette indebærer. Velkomstmaterialet indeholder også oplysninger om klubbens forsikringsforhold for medlemmerne.
 8. Alle medlemmers tilmeldinger til klubbens ydelser dokumenteres gennem en tilmeldingsblanket eller en kontrakt og klubben følger op på sine debitorer gennem en fast rykkerprocedure.
 9. Klubben er repræsenteret ved distriktsrådsmøder, Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøder samt i eventuelle lokale idrætsråd/samvirker.
 10. Klubben opfylder sine forpligtigelser over Danmarks Idræts-Forbund med rettidig indberetning af medlemstal og overfor Dansk Ride Forbund ved opdaterede bestyrelsesoplysninger. 

Elevskolecertificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Elevskole", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:
 1. Klubbens undervisere skal være tilmeldt/have gennemført kurser svarende til de obligatoriske kurser i forbundets Træner 1 uddannelse eller have viden og erfaring svarende dertil, og de opholder sig i undervisningssituationen altid på banen sammen med rytterne.
 2. Klubbens unghjælpere skal være fyldt 13 år og have bestået basismærkerne i ryttermærkeudddannelsen.
 3. Klubben har opbidingspladser egnet til op- og afsadling. Ved begynderhold, der ikke har taget intromærke I og II, skal der som minimum være en unghjælper til stede i stalden som op- og afsadlingshjælp.
 4. Klubben har et teoretisk undervisningslokale og/eller en rytterstue.
 5. Klubbens udstyr til elevheste er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og der er synligt for medlemmerne placeret en plan for månedligt eftersyn af udstyret med dato og underskrift for sidste eftersyn.
 6. Klubbens elevheste er fyldt 6 år, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold. Klubben fører statistik over brug af elevhestene og sikre at alle elevheste har mindst en ugentlig fridag.
 7. Klubben har udformet niveaubeskrivelser for de forskellige hold og undervisningen er tilpasset niveaubeskrivelsen. Der er ikke mere end 8 ekvipager på hvert hold, og alle ryttere på banen følger undervisningen.
 8. Klubbens elever er velkomne i klubben indenfor normal åbningstid og kan på lige fod med alle andre medlemmer benytte rytterstue og andre opholdsfaciliteter.
 9. Klubbens elever bliver udover undervisning i almindelig grundridning præsenteret for mindst 3 af ridesportens andre dicipliner eller aktiviteter i løbet af en sæson. Dette kan være aktiviteter som ponylege, springning, kvadrille, hestefodbold, millitary og westernridning.
 10. Klubbens elever tilbydes mulighed for deltagelse i elevstævner lokalt i klubben eller hos naboklubber.

D-stævne certificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "D-stævne", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:        
 1. Stævnerytterne skal inden stævneafviklingen kunne finde alt nødvendig information på klubbens hjemmeside. Informationen skal som minimum bestå af oplysning om sekretariat, kontaktinformationer, starttider, parkering og opvarmningsforhold.
 2. Klubben har en intern drejebog for hele tilrettelæggelsen af stævnet. Drejebogen skal som minimum indeholde funktionsbeskrivelser, bemandingslister, tjeklister og budgetter.
 3. Ved afvilkling af dicipliner, der understøttes af DRFs stævnesystem, benyttes stævnesystemet. Dvs. stævnet er på portalen med mulighed for online tilmelding, og stævnet har en person i sekretariatet med kursus i stævnesystemet.
 4. Ved stævneafvikling benyttes kun uddannede officiels på minimum D-niveau. Inden stævnet modtager de tilskrevne officials uddybende informationom tidspunkt, forventet varighed, parkeringsmulighed og adresse. Under stævnet tilbydes forplejning med passende interval, honorar og kørepenge afregnes i forlængelse af dommerens virke.
 5. Klubben skal have tydelig skiltning til relevante områder og som minimum til parkering, baner, toilettet og sekretariat. Klubbens stævnehjælpere skal nemt kunne identificeres på deres beklædning (kasket, t-shirts eller lignende).
 6. Der skal under stævneafvikling være mulighed for at kunne benytte toilet. Der skal foretages jævnlig rengøring af toilettet under stævneafviklingen, og der skal være rindende vand, håndklæde og sæbe til rådighed.
 7. Stævnesekretariatet har åbent under hele stævneafviklingen og har et opdateret version af DRF reglement. De sørger for opdaterede startlister og resultater. Sekretariatet kan være behjælpelig med at skaffe forbindelse til læge, sygehus, beslagsmed og dyrlæge.
 8. Stævneafviklingen sker i henhold til de oplyste vilkår og under hensynstagen til sikkerheden for ryttere, heste og publikum. Ryttere kan holde sig orienteret via hørbar speak fra lydanlæg, der som minimum dækker opvarmning og definerede stævnebaner. stævnerytterne gives løbende information om eventuelle ændringer af starttider.
 9. Der skal under stævneafvikling være mulighed for at kunne købe forplejning. Rytterne skal have tilbud om et nærende sundt måltid, hvorfor der skal være alternativer til frituremad, sodavand og slik.
 10. Under hele stævneafviklingen skal en person på stævnepladsen som minimum have et gyldigt førstehjælpebevis. Stævnematerialet skal være sikkert og funktionelt jf. deres tilsigtede brug. Alle kan være frivillige hjælpere med ansvarshavende hjælpere skal være fyldt 13 år og hjælpere der har funktioner på konkurrencebaner eller i terrænet skal være fyldt 16 år.

Ridelejr certificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Ridelejr", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:   
 1. Ridelejren har heste og ridning som omdrejningspunkt. Dette afspejles af dagsprogrammet, som er tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest en måned inden ridelejren afholdes.
 2. Ridelejren har en varighed af mindst tre sammenhængende dage, hvor der afvikles minimum seks timers programsat aktivitet pr. dag. Programmet indeholder som minimum følgende aktivitetstyper: Ridning, sociale aktiviteter, tværidrætslige aktiviteter.
 3. Når ridelejren udbydes, er der informationsmateriale med al nødvendig information tilgængeligt på klubbens hjemmeside for interesserede deltagere.
 4. Ridelejren er centralt planlagt og styret af en til flere ansvarlige. Der er under afviklingen af lejren en gennemgående myndig lejrchef, der har ansvaret.
 5. Der er udarbejdet en plan over opgaver og ansvarlige.
 6. Underviserene på ridelejren er tilmeldt/har gennemført kurser svarende til de obligatoriske kurser i forbundets Træner 1 uddannelse eller har viden og erfaring svarende dertil, og de opholder sig i undervisningssituationen altid på banen sammen med rytterne.
 7. Heste, der stilles til rådighed af/gennem klubben under ridelejren er fyldt seks år, passet med smed og vaccinationer og har fremdriften i behold. Udstyret til elevhestene er af fornuftig kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 8. Der udfyldes senest ved lejrens begyndelse en deltagerliste med navn og kontaktoplysninger på alle deltagere samt pårørende.
 9. Der er i forbindelse med spisning en sideplads til alle og der tilbydes sund og ernæringsrigtig mad. Der er under hele lejren fri adgang til frisk vand for alle deltagere.
 10. Der er til ridelejren knyttet ordentlige sanitære forhold. Der er således adgang til toiletter under hele lejren, toiletterne rengøres jævnligt og der er rindende vand, sæbe, toiletpapir og håndklæder. Ved ridelejr med overnatning er der mulighed for bad.

 


Opstaldnings certificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Opstaldning", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:   
 1. Klubben skal have udarbejdet og opbevare en opstaldningskontrakt for alle pensionærer. Kontrakten underskrives af klubben og pensionæren. Standardkontrakten skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
 2. Klubben skal have udarbejdet ordensregler, der dels er gældende for de private pensionærer, samt et sæt ordensregler der er gældende for alle som færdes i staldområdet. Af reglerne skal fodringstidspunkter fremgå, samt hvornår stalden er åben/lukket. Reglerne skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside, samt udleveres sammen med opstaldningskontrakten. Der skal minimum 2 gange årligt afholdes opstaldningsmøder i stalden. Alle pensionærer skal være medlem af rideklubben.
 3. Rideklubben skal have udpeget en person, som er ansvarlig for de privat opstaldede heste, samt de driftsmæssige opgaver som er forbundet med dette. Personen skal være fyldt 18 år og have ryttermærke 3 eller kvalifikationer svarende dertil. Oplysninger om den opstaldningsansvarlige skal fremgå af hjemmesiden.
 4. Bokse/løsdrift og folde skal være i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand, og skal dagligt efterses for skader.
 5. Klubben modtager rådgivning omkring fodring af hestene via en konsulent/foderfirma eller anden kompetent fagperson.
 6. Inden hestenes ankomst til opstaldningsstedet, skal pensionæren have vist dokumentation for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling. Strategi for ormebekæmpelse skal fremgå af opstaldningskontrakten. 
 7. Der hænger informationstavler på boksdøren eller på en fælles opslagstavle, således at det tydeligt fremgår hvad den enkelte hest i stalden skal fodres med, samt kontaktoplysninger til ejer i tilfælde af sygdom og øvrige relevante oplysninger kan skrives.
 8. Ved opstaldningskontraktens underskrift oplyser pensionæren skriftligt om der skal udvises særlige hensyn over for hesten. Eventuelle allergier, uhensigtsmæssig adfærd, staldunoder eller lign. noteres. Oplysninger omkring de opstaldede heste skal samles i en mappe, som er tilgængelig for staldpersonalet.
 9. Der skal tilbydes daglig foldordning til hestene. Hvis ikke alle heste kan være ude på samme tid, skal der udarbejdes et skema, hvor det tydeligt fremgår hvor mange timer hver enkelt hest er ude hver dag.
 10. Klubben skal informere om korrekt adfærd ved færdsel i naturen til heste. Klubben har med udgangspunkt i DRF’s anbefalinger dertil, implementeret retningslinjer for at sikre, at ridning i natur og trafik sker med respekt for naturen og de øvrige gæster.

Miljø certificering
Klubber under Dansk Ride Forbund, der har opnået certificeringen "Miljø", kan benytte piktogrammet.
Certificerede klubber skal leve op til følgende krav:
 1. Klubben har en miljøpolitik, der er underskrevet af bestyrelsen. Miljøpolitikken er tilgængelig på klubbens hjemmeside.
 2. Klubbens miljøpolitik forpligter klubben til, at arbejde på løbende at opnå miljøforbedringer.
 3. Miljøpolitikken er suppleret af en handlingsplan, hvor der er opstillet miljømål, samt beskrevet hvordan disse mål realiseres. Handlingsplanen opdateres årligt. Gennemførte samt planlagte miljøinitiativer skal tilsammen give minimum 50 DRF miljøpoint.
 4. Klubben har udpeget en miljøansvarlig eller nedsat et miljøudvalg, som har det overordnede ansvar for formidlingen af klubbens miljøindsats overfor medlemmer og samarbejdspartnere.
 5. Klubbens miljøindsats er fast punk på dagsordenen ved bestyrelsesmøder.
 6. Mindst en gang årligt indgår klubbens miljøindsats som et emne på et møde, hvor medlemmer og personale inddrages i klubbens fortsatte miljøarbejde.
 7. Klubben har udarbejdes informationsmateriale om miljørigtig adfærd for klubbens medlemmer og andre, der færdes på klubbens område. Informationsmaterialet udleveres indenfor 14 dage til nye medlemmer.
 8. Klubben aflæser og dokumenterer med fast interval af maks. 3 måneders varighed sit forbrug af el, vand og varme for hurtigt, at kunne reagere på ureglmæssigheder i forbruget, samt for at dokumentere effekten af iværksatte miljøforbedringsprojekter.
 9. En gang årligt i forbindelse med den ordinære generalforsamling indgår en status over klubbens miljøindsats i det forløbne år.
 10. Klubben har, med udgangspunkt i DRF's anbefalinger dertil, implementeret retningslinjer for at sikre, at ridning i natur og trafik sker med respekt for miljøet.