Seneste Nyheder

Kalender kommende aktiviteter

Klik her for at oprette en profil

Bestyrelsen på Bellingegård 

 
Formand
Marlene Seelig Jensen

Tlf: 28 34 53 85

Marlene arbejder til dagligt fuldtid i FOA. Marlene er mor til Victoria, der rider i rideskolen. Marlene underviser både alm. rideskolehold og springhold.
Ansvarsområder:
Kontakt til DRF, Kommunen og diverse samarbejdspartner
Dagsordnings udarbejdelse til bestyrelsesmøder 
Repræsentant fra bestyrelsen i sponsorudvalget
Næstformand

Nicolai Wollert

Tlf.: 20 81 71 14
 Arbejder dagligt som IT tekniker. Nicolai er gift med Henriette som har hest opstaldet på Bellingegård. 
Ansvarsområder:
Etablissement, reparation og vedlighold
Sekretær

Lisbeth Kok

Tlf: 22277224

Lisbeth arbejder til daglig som dyrlæge og er mor til Louise der er rider i rideskolen.
Ansvarsområder:
Almene skriftlige opgaver
Kasserer
 

Grethe Månson


Tlf: 61 10 98 27

Arbejder til daglig som speciel pædagog og har tidligere haft hest opstaldet. Grethe har været medlem af klubben omkring 23 år og har tidligere siddet i bestyrelsen.

Ansvarsområder:
Økonomi - herunder betaling af regninger, bogføring og rykkere.
Menigt medlem
Jeanette Lis Panton Jensen
Tlf: 42 42 97 40 
Jeanette blev valgt ind i klubbens bestyrelse i 2016. Jeanette ejer Elsa og Flower, der står opstaldet på Bellingegård.
Ansvarsområder:
Elevskole og Opstaldning
Menigt medlem
 
Henriette Larsen
Tlf.: 25 32 46 02
Henriette arbejder til daglig som anlægs gartner. Henriette ejer Walle som står opstaldet på Bellingegård.
Ansvarsområder:
Elevskole og Opstaldning
Menigt medlem
 
Susanne Rossenell
Tlf.: 61 51 40 15
Susanne er mor til Caroline som har Spartan, selv ejer Susanne Aske og begge heste står opstaldet på Bellingegård.
Ansvarsområder:
Elevskole og Opstaldning 
Juniorudvalgsrepræsentant
 
Pt. er der ingen juniorudvalgsrepræsentant, men Henriette Larsen er tovholder på juniorudvalget.
Henriette kontaktes på tlf: 25 32 46 02
Suppleant
 
Lena Pedersen
Tlf.: 21 67 94 83
Lena har Kenzo opstaldet på Bellingegård.
Suppleant
 
Maria Willumsen l
Tlf.: 20 41 12 79
Maria er tidligere opstalder på Bellingegård. Maria ejer Poppelgården og har tidligere siddet i bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvarsfordeling

2017

Bestyrelsens forretningsorden

§1.
Bellingegård Sportsrideklub har sammensat en bestyrelse bestående af 7 seniormedlemmer og 1 juniormedlem. Bestyrelsesmedlemmerne konstituerer sig efter generalforsamlingen, som holdes hvert år i februar måned.

§2.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året. Dato og sted for afholdelse af bestyrelsesmøder aftales fra gang til gang, de indkaldes med mindst 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig indkaldelse, kan det nævnte varsel forkortes efter formandens bestemmelse.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.
Punkter til dagsordenen skal fremsendes til sekretæren. Dagsorden og så vidt muligt skriftligt materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling, mailes til medlemmerne senest 2 dage før hvert møde.
Bestyrelsen kan beslutte at give andre medlemmer adgang til at deltage i bestyrelsens møder - uden stemmeret. Formanden og/eller bestyrelsen kan indkalde særlige gæster til bestyrelsens møder.
Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal formanden gives meddelelse herom.
Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, de har dog kun stemmeret såfremt de er indkaldt som suppleanter ved et bestyrelsesmedlems fravær.


§3.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden.
Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret og træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved dennes forfald næstformandens.
I ekstraordinære tilfælde kan formanden lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, telefonisk, via fax , SMS eller ved e-mail. Sådanne beslutninger bekræftes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

§4.
Der udarbejdes beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet fra et ordinært bestyrelsesmøde godkendes på efterfølgende møde, og offentliggøres straks efter bestyrelsens godkendelse.
Hvis bestyrelsesmødet eller dele af dette pga. særlige forhold ønskes afholdt som et lukket møde, føres referat i særskilt protokol. Referatet af et lukket møde er ikke offentligt tilgængeligt. Den særskilte protokol opbevares af sekretæren og fremvises af denne på anmodning fra bestyrelsesmedlemmer, revisor eller andre af bestyrelsen godkendte personer. Det skal i dagsordenen fremgå, såfremt et punkt behandles på et lukket møde, ved behandling af personsager er mødet altid lukket.
Referat mailes bestyrelsesmedlemmerne senest 3 dage efter et møde.
Er et bestyrelsesmedlem ikke enig i flertallets afgørelse i en sag, kan medlemmet kræve at få sit særstandpunkt ført til referat. En flertalsbeslutning truffet i bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle medlemmerne.

§5.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, herunder at der for mindst et år ad gangen udarbejdes budgetter for drift, der inden den pågældende periodes begyndelse skal være forelagt bestyrelsen til godkendelse.
Bestyrelsen foretager løbende kontrol med overholdelse af budgetter.
Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager inden for dens kompetence.
Bestyrelsen har uddelegeret særlige opgaver til hvert bestyrelsesmedlem, som der føres tilsyn med i foreningens daglige virksomhed. Det er det enkelte bestyrelsesmedlems opgave at påse, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med foreningens love og/eller bestyrelsens anvisninger.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens kompetence fremgår i øvrigt af vedtægterne.

§6.
Bestyrelsesmedlemmer skal ved nyvalg meddele, hvilke øvrige bestyrelser, den pågældende er medlem af, samt evt. forhold der kan medføre inhabilitet i forbindelse med det enkelte bestyrelsesmedlems virke i bestyrelsen.
Hvis der i et bestyrelsesmedlems funktionsperiode måtte opstå situationer, som vil kunne påvirke bestyrelsesmedlemmets habilitet, skal bestyrelsen straks underrettes herom af vedkommende bestyrelsesmedlem.
Nye bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den originale forretningsorden.

§7.
Foreningens regnskab, der er offentligt, revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningens kasserer er berettiget til uden særskilt tilladelse at udlevere kopier af regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater og enkeltbilag til offentlige myndigheder, DRF samt Danmarks Idrætsforbund.
Bestyrelsen kan give tilladelse til udlevering af regnskabsmateriale eller dele heraf til organisationer og personer, der måtte have en retslig interesse heri.Henvendelse om udlevering af regnskabsmateriale skal rettes til kasseren, der forelægger henvendelsen for klubbens formand.
§8.
Til ethvert bestyrelsesmøde påhviler det kassereren at give bestyrelsen en orientering om:
a. om foreningens drift i den forløbne periode.
b. om væsentlige ændringer i forhold til foreliggende budgetter.
c. om væsentlige ændringer i lønudgifter til personalet.

§9.
Ændringer i nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, men først med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde efter det møde, hvor ændringen er behandlet.
Vedtaget på Bestyrelsens møde den 6.10.2010.

Das beste CSS-Cleaner hilft Ihnen, Ihre Stylesheets zu organisieren. Aufräumen oder komprimieren Sie Ihren unordentlichen Code.

Banner