Seneste Nyheder

Kalender kommende aktiviteter

Klik her for at oprette en profil

ORGANISATION

Hvordan er organisationen i BELS?
Bellingegård Sportsrideklub er medlem af Distrikt 5 (D5), som er en afdeling ad Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Der ud over er klubben medlem af Guldborgsund Sports- og Idrætsråd (GSIR) samt Falsters Hjerte.
 
Klubbens drives af en frivillig bestyrelsen, der består af følgende medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 1 bestyrelsesmedlem
 • 1-2 suppleanter
 • 1 juniormedlem

Alle medlemmer er skiftevis på valg hvert 2. år.
Der afholdes bestyrelsesmøder ca. hver 3 uge.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, hvor alle er velkomne.
 
Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling 2019:
BELS indkalder til ekstra ordinær generalforsamling den 26. juni klokken 19.00 i cafeen på BELS
 
Indkaldelse til generalforsamling 2019:
BELS indkalder til ordinær generalforsamling den 28. februar klokken 19.00 på Møllebakkeskolen
Se indkaldensen her

Organisationsplan

 Tryk på billedet for at åbne

Klubbens vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er:
Bellingegård Sportsrideklub. Fork. BELS
Klubbens hjemsted er: Bellingegårdsvej 9, Guldborgsund kommune.
 
§2.
 
Klubbens formål er, gennem socialt samvær i fritiden, at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideundervisning og ridekonkurrence af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til heste og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug/røgt og pleje. 
 
Der lægges vægt på sikkerheden i forhold til rytterne og hestene.
 
Klubben har derudover til formål, på forsvarlig vis, at drive rideetablissementet på Bellingegård.
 
§3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til, at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 
Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.
 
§4.
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer.
Unge mellem 18 og 25 år betegnes som ungryttere til og med det år de fylder 25, men betaler juniorkontingent.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter.
 
Medlemskabet er gældende fra den dato elektronisk tilmelding finder sted på klubbens hjemmeside.
Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
 
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Sms'er accepteres ikke som gyldig udmeldelse.
 
§5.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.
 
§6. 
6A.
Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
 
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 
6B. 
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.
 
6C.
I det af §6B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).
 
§7.
Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
 
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet kvartårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli samt 1. oktober.
 
For passive medlemmer opkræves medlemskontingentet forud to gange årligt og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
 
Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
 
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
 
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.
 
§8.
Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der alle skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 
Genvalg er mulig.
 
Bestyrelsen konstituere sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – kasserer – sekretær), samt næstformand og menige medlemmer.
 
På generalforsamlingen vælger juniormedlemmerne en juniorrepræsentant, som kan deltage i bestyrelsens møder.
Juniorrepræsentanten vil have taleret men ikke stemmeret ved afgørelser i bestyrelsen.
Juniorrepræsentanten vælges for et år af gangen.
 
Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg.
Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar overfor den siddende bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være påkrævet.
Alle medlemmer samt deres forældre/værge kan deltage i udvalgsarbejde.
 
Udvalgenes sammensætning offentliggøres sammen med den nyvalgte bestyrelse på klubbens hjemmeside.
 
I tilfælde af vakance for et menigt udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv.
 
§9.
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med dagsorden:
 1. Godkendelse af referat.
 2. Meddelelser fra formanden.
 3. Rapport fra udvalgene.
 4. Eventuelt.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning.
Beslutningsreferatet offentliggøres efterfølgende og inden næste bestyrelsesmøde på klubbens hjemmeside. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m. m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
§10.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens §11.
 
Der kan meddeles eneprokura i forbindelse med betalinger via netbank.
 
§11.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.
 
Medlemmer over  18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
 
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 8. Valg af juniorrepræsentant
 9. Eventuelt.
Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.v.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
 
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.
 
Forældre/værge til medlemmer under 18 år har stemmeret med en stemme pr. barn og kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemskab. 
 
Øvrige beslutninger ved simpel flertal, se dog §12 og 15.
 
Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6.
 
Står stemmerne lige er forslaget forkastet.
 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§12.
Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.
 
Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.
 
§13.
Regnskabet går fra 1/1-31/12.
 
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.
 
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.
 
§14.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.
 
I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.
 
§15.
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
 
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutning om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
 
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpel flertal.
 
Eventuelle aktiver skal tilfælde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 5.
 
Loven træder i kraft den 1/11 1989.
- revideret den 1/12 1992.
- revideret den 11/3 1993.
- revideret den 15/4 1996.
- revideret den 14/4 1999.
- revideret den 1/12 2004
- revideret den 28/3 2005
- revideret den 15/1 2007
- revideret den 28/2 2009
- revideret den 1/3 2010
- revideret den 1/3 2013
- revideret den 1/3 2014 

 

Banner