Seneste Nyheder

Kalender kommende aktiviteter

Klik her for at oprette en profil

Bliv medlem af BELS's Venner!

BELS's Venner er en støtteforening til Bellingegård Sportsrideklub.
 
Ved at være medlem støtter du et godt formål og du kan få kaffe/the/saftevand gratis til stævner og andre arrangementer.
 
Foreningens formål er, at drive "Café BELS og yde støtte til Bellingegård Sportsrideklub og dennes aktiviteter.
Herunder kan du læse foreningens vedtægter og se hvordan du kan blive en del af det udvalg, der driver BELS's Venner.
 
BELS's Venner søger også frivillige (forældre og teenagers), der vil hjælpe til i Café BELS under stævner og andre arrangementer.
Det er ikke svært, for der er opgaver til en hver. Hvis man skal have med frituren at gøre, skal man dog være over 16 år. Er man under 16 kan man f. eks. sælge slik.
 
Ved spørgsmål til BELS's Venner eller hjælp i caféen kan du kontakte Jane Nielsen 30 56 26 52 eller Kirsten Wulff: 61 37 19 83. 
 
 

Vedtægter for "BELS's Venner"

§1. BELS's Venner har hjemsted på Bellingegård Sportsrideklub, Guldborgsund kommune.
 
§2. Foreningens formål er at drive "Café BELS" og yde støtte til Bellingegård Sportsrideklub og dennes aktiviteter.
 
§3. Som medlem kan optages alle interesserede, der følger foreningens formål, herunder enkeltpersoner og/eller familier. Alle medlemmer over 16 år, har én stemme på generalforsamlingen. Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 
§4. Foreningens drift gennemføres ved faste kontingenter, frivillige bidrag og afholdelse af aktiviteter, der har til hensigt at skabe overskud og samhørighedsfornemmelse på Bellingegård Sportsrideklub.
 
§5. Foreningens overskud skal i passende omfang anbringes til højeste sikre forrentning i pengeinstitut.
Efter beslutning i foreningen, ydes bevillinger til opfyldelse af formålet.
Bankkonti m.v. skal noteres i foreningens navn og det påhviler udvalget, at sikre en forretningsgang, hvor midlerne kun kan anvendes i foreningens øjemed.
 
§6. Medlemskabet giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art, men alle medlemmer har ret til, ved fremmøde, at afgive stemme på generalforsamlingen. Ingen kan afgive stemme på andres vegne.
 
§7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ved investeringer/udbetalinger fra konto på over 10.000 kr. skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal være stemmeflertal.
 
§8. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med Bellingegård Sportsrideklub's generalforsamling
Den indkaldes ved annoncering på opslagstavlen i ridehuset, stalden og rideklubbens hjemmeside med samme varsel som Bellingegård Sportsrideklub og med følgende dagsorden:
  • valg af dirigent og sekretær
  • valg af stemmetællere
  • Informationer fra udvalget
  • Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  • Valg af 4 udvalgsmedlemmer, hvoraf det tilstræbes, at 1 person sidder i Bellingegård Sportsrideklub's bestyrelse
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være udvalget i hænde senest 8 dage før. 
Udvalget er selvsupplerende. Det tilstræbes, at der bruges de samme revisorer, som er i Bellingegård Sportsrideklub.
 
§9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 2 udvalgsmedlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne ønsker det. Der skal indkaldes som ordinær generalforsamling, idet særlig dagsorden opgives.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted. 
 
§10. Foreningen ledes af et udvalg på 4 medlemmer. På generalforsamlingen vælges 4 udvalgsmedlemmer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Udvalgsmedlemmer skal være myndige. De kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller udvalgsmedlemmer personlig hæftelse.
 
§11. Udvalget er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger kan kun træffes ved stemmeflerhed. Meddelelse af bankfuldmagt kræver samtlige udvalgsmedlemmers underskrift.
 
§12. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hvert år inden 31. januar udarbejder kassereren regnskab og status, som skal revideres af de 2 revisorer inden generalforsamlingens afholdelse. Ved revisors forfald tiltræder den personlige suppleant.
 
§13. Ændringer i denne vedtægt kan kun ske med totredjedels majoritet på en generalforsamling, hvor forslag til ændring er på dagsordenen.
 
§14. Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med trefjerdedels majoritet, og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.
Det påhviler udvalget at fungere, indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet. Mulige overskydende midler tilfalder Bellingegård Sportsrideklub.
 
Således vedtaget på stiftende møde d. 24. november 2011.
 
 
 
 
 
 
 

Banner