Klubbens fysiske rammer

Bellingegård Sportsrideklub er beliggende i skønne omgivelser på nordøst Falster, tæt på skov og strand.
Rideklubben har opstaldning og vores store stald er en gammel tyrestation med 23 små og store bokse hestebokse, vaskerum/vandspiltov.                        Rideklubben tilbyder undervisning for ryttere med egne heste og der er mulighed for hold og ene undervisning. 

Vi har en hyggelig rytterstue, toilet og et stort bryggers med vaskemaskine til dækkener mm.
20x60 ridehus, samt 2 ridebaner 20x40 & 20x60 - med en tredje på vej, som bliver anlagt med græs. 
Stalde, ridehus (20x60) samt folde lejer vi af Det Classenske Fideicommis på Corselitze Gods.
Klubben står for alt indvendig vedligeholdelse af de lejede bygninger samt alt vedligeholdelse af hegn og ridebaner.
Opstaldede heste er privatejede.
 

Bellingegård Sportsrideklubs overordnede klubpolitik

 • Vi lægger vægt på, at rideklubben er medlemmernes klub. Det vil sige, at klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vælges.
 • Klubbens bestyrelse arbejder ud fra klubbens vedtægter, som er godkendt af Danks Ride Forbund.
 • Bestyrelses- og udvalgsarbejde er frivilligt ulønnet arbejde.
 • Klubben har kun få lønnede medarbejdere (staldmedarbejder). Reperation og vedligeholdelse af klubbens ejendele og arealer er frivilligt arbejde, som udføres af klubbens medlemmer. Vi forventer derfor, at medlemmerne møder op til de arrangerede arbejdsdage.
 • Alle medlemmer har et ansvar for, at BELS er et godt sted at være.
 • Alle medlemmer har et ansvar for, at der sker aktiviteter på BELS, evt. gennem udvalgsarbejde.
 • Alle medlemmer kan bidrage med noget, så man skal ikke være bange for at komme med forslag til ændringer, men man skal være forberedt på, at man selv skal yde en indsats.
 • BELS skal være en klub i stadig udvikling.

Miljøpolitik

Det er klubbens miljøpolitik, at arbejde på, hele tiden at forbedre vores miljøindsats ved bl.a at:
 • arbejde på at nedbringe vores energiforbrug gennem energiforbedringsprojekter
 • forebygge forurening ved at sikre, at det vi opbevarer udendørs er opbevaret på en sådan måde, at det ikke kan forurene omgivelserne
 • forebygge forurening ved at sikre, at vores affald sorteres, opbevares og bortskaffes korrekt
 • være en god nabo for de som bor og lever omkring os, ved at være i kontakt med naboer og informere om arrangementer, der kan give anledning til øget støj, såsom stævner
 • arbejde på at nedbringe vandforbruget ved at optimere på vanding af ridehus og installering af vandbesparende installationer i ridehus og på foldene
 • fremstå som en synlig miljørigtig rideklub gennem information på hjemmesiden og synlig miljøledelse på stedet. Der udpeges en tovholder, som er ansvarlig for at informere og uddelegere opgaver
 • arbejde systematisk på at forebygge forurening, nedbringe forbrug af energi og vand, mindske affaldsmængderne og fremme genbrug. P.t arbejdes der blandt andet inden for områderne: Øget affald til genanvendelse, energistyring for at reducere varmeforbruget og forbrug af el til belysning og brug af miljømærker genbrugsservice i rytterstuen
 • gennemføre vores aktiviteter med den mindst mulige forurening af det omkringliggende miljø under hensyntagen til de tekniske og økonomiske muligheder
 • være åbne og informative omkring vores miljøpræstationer
 • vores medlemmer og medarbejdere tager medansvar for miljøet internt i rideklubben
 • arbejde på at begrænse ressourceforbruget ved øget genanvendelse af materialer og minimering af spild. I forbindelse med nyanskaffelser af materiel vil vi vurdere miljøforhold i sammenhæng med teknik, økonomi, sikkerhed og sundhed 
 • Se klubbens miljøhandlingsplan

Rygepolitik i Bellingegård Sportsrideklub

 • Der er iflg. lovgivningen rygeforbud på Bellingegård.
 • Rygere henvises til rygearealerne. Der må ryges på gårdspladsen mellem de to stalde samt på rampen på vestsiden af ridehuset (afmærket med skilte) Der må ryges på græsarealet på langsiden af den udendørs ridebane v. laden. Der må ligeledes ryges på græsarealet ved den bagerste ridebane. 
 • Der henstilles til, at rygere tager hensyn til ikke rygere.
 • Cigaretskod skal samles op og smides ud.
 • Rygning til hest på klubbens område er forbudt.
 • Der må under ingen omstændigheder ryges andre steder end på ovenstående områder.  

Alkoholpolitik i Bellingegård Sportsrideklub

 • Alle over 18 år er velkomne til at nyde en øl i caféen efter rideturen, til stævner og lign. arrangementer.
 • Vi gør opmærksom på, at alkohol og heste er en dårlig kombination og at vi derfor ikke vil acceptere et overdrevent forbrug af alkohol.
 • Folk, der færdes på Bellinge i beruset tilstand, bortvises omgående.